Kariéra

MUO se plně ztotožňuje se základními principy genderová rovnosti, který představuje stav, kdy jsou si ženy a muži rovni v právech, povinnostech a příležitostech, což znamená i v přístupu k moci a zdrojům, reprezentaci ve veřejném prostoru i v uznání. Vedle této strukturální roviny má genderová rovnost i významný individuální rozměr. V jeho rámci můžeme uvažovat o tom, jak jednotlivec sám vnímá genderový řád, zda jej reflektuje a případně, jaké jsou možnosti jednotlivce se z tohoto řádu vyvázat. MUO se řídí principem, že genderová rovnost neznamená, že by ženy a muži měli být stejní, ale že by na základě svých odlišností neměli být znevýhodňováni a měli by mít stejné příležitosti.

MUO prosazuje v personálním složení celé organizace genderovou vyváženost, která je uplatňována i ve vedení organizace, a to jak na pozicích zástupců ředitele, tak i na vedoucích pozicích jednotlivých odborů a oddělení.

V roce 2022 proběhl v MUO Genderový audit, na základě kterého byl přijatý Plán genderové rovnosti, který si klade za cíl zajištění zdravého pracovního prostředí, podporu všech pracovníků, využití jejich dovedností a jejich spravedlivého rovného ohodnocení, které vede k další motivaci pracovníků přijímat výzvy ke svému zdokonalování a k plnění náročnějších úkolů. 

MUO se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání, kariérní růst a spokojenost všech svých pracovníků, politiku rovných příležitostí, slaďování osobního i pracovního života i dosažení uznání.

Rovné příležitosti mužů a žen patří mezi základní strategické oblasti MUO, ve které je kladen důraz na otevřenost a rovný přístup ke všem pracovníkům MUO s prioritním cílem vytvořit podmínky k jejich spokojenosti, která má i velký vliv na jejich celkovou produktivitu, přínos pro organizaci a osobní rozvoj. 

Všem pracovníkům MUO je umožněno vzdělávání v oboru jejich činností (odborná školení, účast na konferencích, seminářích). Nezanedbatelnou skutečností je, že při obsazování vedoucích pozic jsou tato nejdříve nabídnuta stávajícím pracovníkům, kteří tak mají možnost kariérního růstu, a ve většině případů je tato nabídka ze strany pracovníků přijata kladně.

MUO obdrželo obdrželo certifikát akreditace Erasmus – jedná se o projekt, v jehož rámci mohou zaměstnanci MUO cestovat do roku 2027 do zahraničních institucí za účelem plnění pěti následujících cílů:

Kontakty:
Ing. Pavlína Mazáčová Krejčí
zástupkyně ředitele | vedoucí ekonomického a správního odboru | ekonomka
T: 585 514 231 | M: 778 536 832
E: krejcip@muo.cz

Ing. Kristýna Hoesová, MBA
účetní | personalistka
T: 585 514 280
E: hoesova@muo.cz

Kariérní řád MUO. pdf (519 kB)
Stáhnout
Etický kodex MUO. pdf (785 kB)
Stáhnout
Anitidiskriminační směrnice MUO. pdf (2 MB)
Stáhnout