Genderová rovnost

MUO je organizací, která si klade za cíl být společensky odpovědným zaměstnavatelem, vzorem odpovědného chování a pozitivně tak ovlivňovat společnost a svět kolem nás. MUO má zájem podporovat a rozvíjet prostředí, ve kterém mají zaměstnanci/kyně stejné příležitosti ve všech oblastech. Téma společenské odpovědnosti a rovných příležitostí chce také diskutovat veřejně, a to poskytováním svých prostor a nastavováním jednotlivých témat.

V MUO proběhl v období září–říjen 2022 genderový audit (audit rovných příležitostí – GEP), který zahrnoval:

V rámci Genderového auditu byly sledovány tyto klíčové oblasti:

GEP MUO obsahuje prioritní oblasti, kam patří:

  1. Organizační kultura 
  2. Genderová vyváženost ve vedení a rozhodování
  3. Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
  4. Slaďování pracovního a rodinného/osobního života
  5. Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a vzdělávání
  6. Opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování

Genderový audit sleduje a hodnotí dodržování zásad genderové rovnosti v auditované organizaci, a to napříč celým spektrem procesů, prezentací a aktivit konkrétní organizace. Genderový audit je typem sociálního auditu a klíčový nástroj implementace rovných příležitostí do firemní praxe. Audit se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy, zároveň se jedná o audit řízení lidských zdrojů – novinku v možnostech získávání informací o stávající firemní kultuře. Audit zahrnuje nejen analýzu rovných příležitostí žen a mužů, ale také analýzu personální politiky organizace, její firemní kultury, diverzity, worklife balance politiky a age managementu. Zaměřuje se také na společenskou odpovědnost organizace.

Důraz je kladen zejména na fakt, zda se organizace nechová diskriminačně, ať již prostřednictvím přímého či nepřímého diskriminačního chování, jehož následkem může být mj. pracovně právní konflikt, ale také často podceňované neefektivní využívání lidského kapitálu, či dopady do komunikačních a organizačních procesů. Mapována je tak celá personální politika organizace.

Součástí genderového auditování je sledování kvality „kultury vztahů“ v auditované organizaci, která je barometrem atmosféry na pracovišti, jež do značené míry ovlivňuje efektivitu, kvalitu a pracovní výkony. V tomto ohledu je důležité „subjektivní“ hodnocení zaměstnanců/kyň a jejich pohled na zaměstnavatele, neboť je to také tento „subjektivní“ pohled, který determinuje motivaci a pocit sounáležitosti se zaměstnavatelem a zaměstnavatel by zásadně měl velmi dobře znát názory svých zaměstnanců/kyň.

Z hlediska povahy zjišťovaných skutečností dochází také k podrobnějšímu náhledu do fungování organizace z hlediska její organizační a personální otázky – zejména co se týče pohledu zaměstnanců/kyň na procesy, kulturu a možnosti efektivně vykonávat svěřenou práci. Všechny shora zmíněné aspekty pak tvoří ucelený pohled na aktuální fungování organizace z hlediska jejího genderově (ne)korektního přístupu a způsobu práce se zaměstnanci/kyněmi.

Genderový audit je cestou ke změně a měl by tak být pravidelně opakován, a to pro zjištění pokroku a nastavení případných dalších opatření.

Rovné příležitosti jsou základem pro budování zdravé organizační kultury, zdravé komunikace, maximálního využívání kompetencí a dovedností všech zaměstnanců/kyň. Patří sem také aktivní podpora slaďování pracovního a rodinného/osobního života, která s tématem rovných příležitostí úzce souvisí. Prosazování rovných příležitostí je vnímáno jako součást společenské odpovědnosti zaměstnavatele.

Sociální pilíř společenské odpovědnosti v sobě zahrnuje právě oblast rovných příležitostí, oblast PÉČE o zaměstnance/kyně a budování otevřené a zdravé vnitřní kultury organizace. Genderový audit je příležitost pro zaměstnavatele nastartovat pozitivní změny v rámci své personální politiky v kontextu rovného zacházení a společenské odpovědnosti. Rovné příležitosti jsou jednou z priorit demokratické společnosti, dlouhodobou prioritou EU a deklarovanou prioritou Vlády ČR. 

Výsledkem shrnutí priorit v oblasti rovných příležitostí a genderové problematiky je Plán genderové rovnosti (GEP) pro období 2022-2026, který byl vytvořen na základě doporučení vzešlých z Genderového auditu, jenž se řídil platným Standardem Genderového auditu, vydaným Úřadem vlády České republiky v březnu 2016, a jenž si klade za cíl podpořit rozvoj kvalitní personální politiky a péče o zaměstnance/kyně v kontextu rovných příležitostí.

V rámci jednotlivých prioritních oblastí jsou zmíněna vždy: opatření, aktivity, indikátor/výstup, cílová skupina, odpovědnost, zdroje a termín realizace. Postupy v naplňování jednotlivých aktivit budou monitorovány, kontrolovány pověřenými osobami, odpovědnými za plnění GEP ve spolupráci se zodpovědnými osobami za splnění jednotlivých cílů.

Tímto auditem má organizace zmapovány své personální procesy, oblast slaďování pracovního a rodinného života a také svoji vnitřní firemní kulturu (optikou rovných příležitostí) a výstupy tohoto genderového auditu se staly podkladem organizace pro Plán genderové rovnosti, který je od roku 2022 povinným prvkem programu Horizont Evropa (Horizont Evropa zavádí novou podmínku způsobilosti pro uchazeče z řad veřejných institucí, výzkumných organizací, univerzit a vysokých škol. Od roku 2022 musí mít všichni tito uchazeči plán genderové rovnosti, který má pomoci dosáhnout udržitelných změn na institucionální úrovni.)

Akce a aktivity, plánovasné v tomto Plánu genderové rovnosti MUO pro období 2022-2026 jsou zároveň v souladu se Střednědobou koncepcí MUO, kdy MUO vnímá prosazování rovných přiležitostí jako součást své společenské odpovědnosti a má zájem deklarovat podporu rozmanitosti týmu, týmovou spolupráci a sounáležitost, založenou na vzájemnem dialogu, respektu a otevřenosti.

MUO se snaží přistupovat k oblasti rovných příležitostí zodpovědně. Svými dokumenty, jako jsou: Koncepce rozvoje a činnosti MUO 2021-2024, Interní protikorupční program a Etický kodex ICOM pro muzea, se hlásí k morálním hodnotám, k podpoře etických zásad v rámci všech svých procesů a etického jednání.

Kontakty:
Ing. Pavlína Mazáčová Krejčí

zástupkyně ředitele | vedoucí ekonomického a správního odboru | ekonomka
T: 585 514 231 | M: 778 536 832
E: krejcip@muo.cz

Ing. Kristýna Hoesová, MBA
účetní | personalistka
T: 585 514 280
E: hoesova@muo.cz

Plán genderové rovnosti na období 2022-2026 – Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace (Gender Equality Plan (GEP). pdf (1 MB)
Stáhnout
Postavení žen v české vědě (NKC – gender a věda). pdf (1 MB)
Stáhnout
Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021 – 2024 (MŠMT). pdf (450 kB)
Stáhnout
Jak na změnu (gennderaveda.cz). pdf (490 kB)
Stáhnout