Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (zaměstnanců, návštěvníků, umělců) a široké veřejnosti, že Muzeum umění Olomouc (dále také jako „MUO“) jednoznačně respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. MUO zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČO: 750 79 950 se sídlem Denisova 47, 711 11 Olomouc.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je GDPR Solutions a.s. IČO: 06100091, se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1. Pověřence je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese jmares@gdprsolutions.cz.

V jakém jste poměru s MUO?

1) Zaměstnanec

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví atd.). S Vašimi osobními údaji můžeme také pracovat na základě našeho oprávněného zájmu (jedná se zejména o snímání prostor MUO kamerovým systémem nebo informování veřejnosti o činnosti MUO, jehož součástí mohou být i Vaše fotografie nebo videozáznamy, jejichž můžete být součástí). Dalším právním základem pro zpracování Vašich údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Personální agenda
 2. Agenda mzdového účetnictví
 3. Zajištění chodu MUO (např. v rámci informačního systému MUO, vedení sbírkové evidence a evidence badatelů, pořádání akcí pod záštitou MUO)
 4. Sebepropagace MUO na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo v časopisu Muzeion
 5. Ochrana majetku MUO (zejména zpracování při kamerovém snímání prostor MUO)

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (např. Finanční úřad, OSSZ, Policie ČR, Úřad práce), dodavatelé (externí účetní, IT podpora apod.) nebo pojišťovny. K předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. osobní spis musíme uchovávat po dobu 30 let). V případě ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud se nevztahují pod zákonné zpracování a jeho lhůty. U zpracování na základě našeho oprávněného zájmu Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v nezbytné míře i po ukončení Vašeho právního poměru s námi (např. již zveřejněné fotografie na webových stránkách/sociálních sítích).

2) Návštěvník muzea bez využití dalších služeb MUO

Dalšími službami jsou míněny například služba vypůjčení tabletů, nebo nákup na e-shopu MUO.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (týká se zejména kamerového systému instalovaného za účelem ochrany majetku nebo informování veřejnosti o činnosti MUO formou fotografií nebo videozáznamů, jehož můžete být součástí). Dále Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. Provoz činnosti MUO (zejména umožnění návštěvníkům prohlédnout si zde vystavené umění)
 2. Ochrana majetku MUO (snímání prostor MUO kamerovým systémem)
 3. Propagace MUO na webových stránkách, sociálních sítích nebo v časopisu Muzeion

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (především Policie ČR).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje tak zpracováváme do té doby, než odpadne účel daného zpracování, případně do té doby, než odvoláte Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je na tomto právním titulu dané zpracování založeno. Některé osobní údaje můžeme zpracovávat i z důvodu nutnosti ochrany právních zájmů MUO (např. soudní a jiné spory), Vaše údaje tak můžeme zpracovávat po dobu běhu promlčecí lhůty, případně do doby pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu či jiného orgánu.

3) Člen Spolku přátel Muzea umění Olomouc

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Vaše přistoupení do spolku, čímž aktivně projevujete souhlas s jeho stanovami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinnosti, kterou nám ukládá zákon.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Evidence členů
 2. Zajištění fungování spolku a plnění účelů, pro které vznikl (blíže obsah stanov)

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho členství ve spolku. Po ukončení členství jsou respektována práva subjektů údajů na výmaz.

4) Uchazeč o zaměstnání

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti). Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Pracovní výběrová řízení

Komu předáváme Vaše osobní údaje

K předání osobních údajů nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

K výmazu/skartaci osobních údajů neúspěšného uchazeče dochází bezprostředně po odpadnutí účelu zpracování, tedy po ukončení výběrového řízení.

5) Umělec / zapůjčitelé vystavených děl

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. Kurátorská činnost MUO
 2. Produkční činnost MUO

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu trvání promlčecí lhůty, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy. V případě, kdy probíhá soudní nebo podobné řízení, pro které je zpracování Vašich osobních údajů relevantní a jehož je MUO účastníkem, Vaše osobní údaje uchováme po dobu trvání tohoto řízení.

5) Uživatel služeb knihovny

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Dále s Vašimi osobními údaji pracujeme na základě povinností, které nám ukládá zákon (knihovní zákon, občanský zákoník).

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. Využití služeb knihovny MUO
 2. Ochrana majetku knihovny MUO

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou využíváte služby naší knihovny. Dále Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu nutnou k ochraně právních zájmů (zejm. na ochraně majetku) knihovny.

6) Zákazník e-shop

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nám uložených zákonných povinností (např. zákon o účetnictví).

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Využití služeb našeho e-shopu
 2. Uchovávání účetních záznamů

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (např. Finanční úřad), nebo naši dodavatelé (např. IT podpora).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. účetní záznamy musíme uchovávat po dobu 5 let). V případě ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud se nevztahují pod zákonné zpracování a jeho lhůty nebo není nutné je zpracovávat z důvodu ochrany právních zájmů MUO viz výše.

8) Autor sbírkového předmětu / badatel

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nám uložených zákonných povinností (zákon o ochraně sbírek muzejní povahy, zákon o právu autorském, vnitřní předpisy atd.).

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Vedení sbírkové evidence
 2. Vedení evidence badatelů
 3. Archivace pro budoucí generace

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Dokumenty obsahující mj. i Vaše osobní údaje jsou předmětem archivace zejména z historických důvodu. Jejich zpracování tak budou probíhat minimálně po dobu fungování MUO.

9) Uživatelé rezervačního systému Colosseum

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nám uložených zákonných povinností (např. zákon o účetnictví).

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Umožnění návštěvy veřejnosti na akcích pořádaných MUO
 2. Evidence rezervovaných a zakoupených vstupenek
 3. Účetní agenda

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (např. Finanční úřad), nebo naši dodavatelé (např. IT podpora, provozovatel rezervačního systému Colosseum).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje tak zpracováváme po dobu trvání smluvního poměru a dále po dobu, kterou nám ukládá zákon (např. účetní záznamy musíme uchovávat po dobu 5 let), případně po dobu nutnou k ochraně právních zájmů MUO.

10) Vypůjčitelé tabletů

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Umožnění vypůjčení tabletů, které jsou ve vlastnictví MUO
 2. Ochrana majetku MUO

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu trvání promlčecí lhůty, kdy je možné z naší a/nebo Vaší strany uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy. V případě, kdy probíhá soudní nebo podobné řízení, pro které je zpracování Vašich osobních údajů relevantní a jehož je MUO účastníkem, Vaše osobní údaje uchováme po dobu trvání tohoto řízení.

11) Spřízněné organizace, obchodní partneři, tiskové agentury – novináři

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Zasílání newsletterů za účelem propagace výstavní činnosti muzea

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje tak zpracováváme do té doby, než odpadne účel daného zpracování, nebo v tomto případě do doby, kdy odmítnete zasílání newsletterů.

12) Cookies využívané na našem webu

Naše webové stránky www.muo.cz/ (dále také jako „web“ nebo „webové stránky“) používají soubory cookies a další podobné nástroje. 

Cookies jsou malé datové soubory, které se mohou při návštěvě webu uložit na Vaše zařízení. Informace uložené v souborech cookies mohou být vráceny našim serverům a my s nimi můžeme dále pracovat, pokud nám k tomu udělíte souhlas nebo pokud budeme disponovat jiným právním titulem pro takové zpracování.

Náš web využívá soubory cookies pro následující účely – zajištění funkčnosti webu, uložení Vašich preferencí stran nastavení webu či vyplněných informací, statistické informace o využívání našeho webu a marketingové účely.  Přehled cookies třetích stran – viz tabulka níže.

Technicky nezbytné cookies

PoskytovatelNázevDoba uchováváníTyp
muo.czMUO Cookies 20241 rokTechnické
Googletest_cookie1 denTechnické
Youtubeconsent2 rokyTechnické

Cookies pro nezbytné technické účely zajišťují funkčnost našich webových stránek. Bez nich bychom nebyli schopni zajistit jejich plynulý chod. Proto můžeme tyto soubory cookies uložit na Vaše zařízení bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu.

Statistické/analytické cookies

GooglecollectPo dobu návštěvy webuAnalytické
Google_ga2 rokyAnalytické
Google_ga_#2 rokyAnalytické
Google_gat1 denAnalytické
GoogleGid1 denAnalytické
Youtubeyt-player-headers-readabletrvaleAnalytické

Statistickým účelem se rozumí především sledování návštěvnosti našeho webu a souvisejících informací. Díky statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek, které následně můžeme na základě těchto informací optimalizovat. Pro ukládání statistických souborů cookies na Vaše zařízení potřebujeme Váš předem udělený souhlas.

Pro tyto statistické a analytické účely využíváme služeb Google Analytics. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics si můžete přečíst zde.

Preferenční cookies

Youtubeyt-player-bandwidthtrvalePreferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si naše webová stránka zapamatovala informace, které mění Vaše nastavení naší webové stránky (př. jazyk). Dále může jít o informace, které jste vyplnili v rámci našich webových stránek, abyste je příště již nemuseli zadávat znovu. Preferenční cookies nebudeme uchovávat, pokud nám k tomu předem neudělíte Váš souhlas.

Marketingové cookies

Meta Platforms_fbp3 měsíceMarketingové
GoogleIDE1 rokMarketingové
Googlepagead/landing [x2]Po dobu návštěvy webuMarketingové
Googleads/ga-audiencesPo dobu návštěvy webuMarketingové
Googlepagead/1p-user-list/#Po dobu návštěvy webuMarketingové
Google_gcl_au3 měsíceMarketingové

Marketingové cookies se používají za účelem zobrazování relevantní reklamy pro každého návštěvníka našich webových stránkách a sledování jeho chování na našem webu. Konkrétně naše webové stránky využívají marketingové cookies od Google a Meta Platforms. Marketingové cookies používáme pouze na základě Vámi předem uděleného souhlasu. 

Souhlas s používáním souborů cookies

Souhlas s využíváním cookies nám udělujete skrze vyskakovací cookies lištu. Tato lišta se Vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek. Nastavení cookies lišty a tedy i (ne)udělení souhlasu můžete případně kdykoliv změnit v patičce tohoto webu (tlačítko NASTAVENÍ COOKIES).

Zakázání / odstranění souborů cookies

Ukládání některých souborů cookies na Vaše zařízení můžete předem zakázat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Stejným způsobem pak můžete i veškeré či pouze vybrané soubory cookies odstranit. V případě, že odstraníte i nezbytné soubory cookies uložené naším webem, se Vám při další návštěvě našeho webu opět zobrazí vyskakovací cookies lišta.

13) Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci systému ochrany oznamovatelů

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), případně na základě našeho oprávněného zájmu (týká se zejména ochrany našich právních zájmů).

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Ochrana oznamovatele ve smyslu Zákona a plnění dalších povinností podle Zákona, tzn. přijetí oznámení, ověření případu, přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití oznámeného protiprávního stavu.
 2. Ochrana právních zájmů MUO.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Totožnost oznamovatele je podle Zákona přísně chráněna. Seznamují se s nimi pouze zvlášť jmenované tzv. příslušné osoby. Podle § 20 odst. 2 a 3 Zákona informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Oznámení jsou přijímána a dále prověřována interně v rámci MUO. Mohou však nastat situace, kdy k prověření individuálních oznámení bude zapotřebí specializované znalosti, v tomto případě mohou být využity služby specializovaných právních, IT, účetních či forenzních firem, kteří by se tak stali zpracovateli osobních údajů.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením se uchovávají po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení).

Další informace k ochraně oznamovatelů

S ohledem na specifický charakter zpracování osobních údajů v rámci systému ochrany oznamovatelů se ve věci zpracování osobních údajů v tomto systému obracejte přímo na tyto příslušné osoby:

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 2. Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje.  Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů.
 5. Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně.

U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti.