Nová média

Kolekce nových médií a intermédií je nejnovější a rozsahem nejmenší podsbírkou Muzea umění Olomouc. Byla založena v roce 2021 v návaznosti na projekt New Media Museums: Collecting and Preserving Media Arts in Central Europe, jehož ambicí bylo zmapovat a sdílet zkušenosti s péčí o sbírky nových médií mezi institucemi ve střední Evropě. Kromě péče o nové akvizice má za účel také zálohování a dokumentaci digitálních médií ve všech dalších podsbírkách. Sbírka obsahuje díla vytvořená po roce 2000 a aktuálně se zaměřuje na zvukové práce a audiovizuální díla.

Vznik podsbírky nových médií a intermedií byl formálně schválen Ministerstvem kultury ČR v roce 2021. Její založení úzce souvisí se snahou Muzea umění Olomouc doplnit sbírky o umělecká díla expozičního charakteru, jejichž médium odráží zrychlený technologický vývoj a změny ve společnosti od 90. let a jež reflektují tyto proměny až do současnosti. Zároveň neopomíjí ani raná technologická díla a pionýrské přístupy umělců a umělkyň rozvíjené od šedesátých let 20. století. Vybraná díla z této sbírky by měla být v budoucnu součástí dlouhodobých expozic SEFO a měla by být doplněna dlouhodobými zápůjčkami.

Nedostatečná odbornost a zkušenost s díly nových médií společně s jejich nestálým charakterem – často navíc velice náročným na údržbu – dlouhodobě odrazovala a dodnes odrazuje kurátory od sbírání novomediálních děl, čímž se mezery ve sbírkotvorné činnosti muzeí (nejen těch středoevropských) dále rozšiřují. Hlavním předpokladem pro založení sbírky proto byla realizace výzkumného projektu New Media Museums: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in Central Europe (podpořeného Visegradským fondem), který muzeum zahájilo na počátku roku 2021 spolu s institucionálními partnery ze zemí V4 (Slovenská národná galéria, Bratislava, C3 – Center for Culture and Communication, Budapešť, Centrum sztuki WRO, Vratislav, PAF Olomouc). Tento projekt založil mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností se sbíráním, péčí a prezentací děl nových médií. Zároveň připravil dostatečné zázemí pro vytvoření podsbírky nových médií a intermédií.

Nová podsbírka se v první fázi soustředila na reflexi stávajících sbírek muzea s cílem vybrat klíčová díla mediální povahy a s nově dosaženými znalostmi se pokusit navrhnout vhodný způsob zacházení (evidence, dokumentace, konzervace, zálohování, uložení). Část vybraných děl nově přešla do podsbírky nových médií. Pro díla, jejichž evidence v podsbírce nových médií z koncepčního hlediska nedává smysl (jsou součástí nebo doplňkovou dokumentací děl uložených v jiných sbírkách), byl pak vytvořen manuál pro zacházení. První nové akvizice, které se uskutečnily v letech 2020 a 2021 pak sloužily za případové studie pro aplikaci nově stanovených přístupů vycházejících z projektu New Media Museums.


Vznik podsbírky nových médií a intermedií byl formálně schválen Ministerstvem kultury ČR v roce 2021. Její založení úzce souvisí se snahou Muzea umění Olomouc doplnit sbírky o umělecká díla expozičního charakteru, jejichž médium odráží zrychlený technologický vývoj a změny ve společnosti od 90. let a jež reflektují tyto proměny až do současnosti. Zároveň neopomíjí ani raná technologická díla a pionýrské přístupy umělců a umělkyň rozvíjené od šedesátých let 20. století. Vybraná díla z této sbírky by měla být v budoucnu součástí dlouhodobých expozic SEFO a měla by být doplněna dlouhodobými zápůjčkami.

Nedostatečná odbornost a zkušenost s díly nových médií společně s jejich nestálým charakterem – často navíc velice náročným na údržbu – dlouhodobě odrazovala a dodnes odrazuje kurátory od sbírání novomediálních děl, čímž se mezery ve sbírkotvorné činnosti muzeí (nejen těch středoevropských) dále rozšiřují. Hlavním předpokladem pro založení sbírky proto byla realizace výzkumného projektu New Media Museums: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in Central Europe (podpořeného Visegradským fondem), který muzeum zahájilo na počátku roku 2021 spolu s institucionálními partnery ze zemí V4 (Slovenská národná galéria, Bratislava, C3 – Center for Culture and Communication, Budapešť, Centrum sztuki WRO, Vratislav, PAF Olomouc). Tento projekt založil mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností se sbíráním, péčí a prezentací děl nových médií. Zároveň připravil dostatečné zázemí pro vytvoření podsbírky nových médií a intermédií.

Nová podsbírka se v první fázi soustředila na reflexi stávajících sbírek muzea s cílem vybrat klíčová díla mediální povahy a s nově dosaženými znalostmi se pokusit navrhnout vhodný způsob zacházení (evidence, dokumentace, konzervace, zálohování, uložení). Část vybraných děl nově přešla do podsbírky nových médií. Pro díla, jejichž evidence v podsbírce nových médií z koncepčního hlediska nedává smysl (jsou součástí nebo doplňkovou dokumentací děl uložených v jiných sbírkách), byl pak vytvořen manuál pro zacházení. První nové akvizice, které se uskutečnily v letech 2020 a 2021 pak sloužily za případové studie pro aplikaci nově stanovených přístupů vycházejících z projektu New Media Museums.


Petr Válek – Vrzzzzofon, Import – Export a Rozzvuky

Jedním z umělců, s nimiž Muzeum umění Olomouc navázalo dlouhodobou spolupráci během Trienále SEFO 2021, je Petr Válek. Válek připravil sérii performativních akcí, zvukových intervencí ve veřejném prostoru s využitím navigačních reproduktorů pro nevidomé jako přehrávacího média a kinetický objekt – speciální poutač pozornosti – umístěný ve výloze muzea. Budovu muzea a jeho každodennost využil také jako zdrojový materiál pro své hudební improvizace, na nichž spolupracoval se dvěma kurátory a teoretiky zvuku, Martinem Klimešem a Milošem Vojtěchovským. Z této spolupráce vznikla série zvukových videí Rozzvuky. Dva kinetické zvukové objekty Petra Válka byly pořízeny v roce 2022 spolu s autorovou videodokumentací jejich vhodného nastavení a prezentace. Ačkoli se materiálově jedná o víceméně klasické kinetické objekty, jejich zvukový prvek a výrazný performativní potenciál je zařazuje do kontextu sbírky nových médií a intermedií.

Petr Válek (*1976) je zvukový umělec, hudebník, performer, malíř, tvůrce hudebních nástrojů, syntezátorů a zvukových efektů, autor videí, která sdílí na sociálních sítích, a především neúnavný experimentátor na poli zvuku a hluku. Jeho tvorba je v pravém slova smyslu stěží zařaditelná a uchopitelná, Petr nestudoval vysokou uměleckou školu ani nepatří ke snadno definovatelné skupině tvůrců. Společným rysem Petrovy tvorby je zájem o DIY a rukodělné postupy, neustálá materiálová recyklace a bujná tvořivost. Přestože Petr vytváří především kinetické objekty a plastiky, spočívá jejich estetický účinek především ve zvukové a přeneseně také v jejich akustické složce. Žije a působí v Loučné nad Desnou

Kontakt:

Mgr. Jakub Frank

  • kurátor sbírky nových médií – SEFO, CEAD
  • frank@muo.cz
  • 585 514 214

Mgr. Jakub Frank

  • kurátor sbírky nových médií – SEFO, CEAD
  • frank@muo.cz
  • 585 514 214