Universum venku/ Ústav experimentální tvorby FA VUT | Trienále SEFO 2021

24 06 2021 - 14 09 2021
Muzeum moderního umění
Struktura konvikt
Universum venku | Ústav experimentální tvorby FA VUT | Trienále SEFO 2021

Ve spolupráci s ateliérem experimentální tvorby brněnské Fakulty architektury opustí Trienále zdi muzea a rozvine styčné téma universa na několika místech olomouckého předhradí, vymezeného symbolickým trojúhelníkem: univerzita – církev – muzeum. Dotkne se zažitých veřejných prostorů, ať už v jejich nedokončenosti, anebo naopak v jejich domněle definitivních, architektonicky ztvárněných podobách. Pojmenuje a podtrhne, nebo naopak zpochybní, hodnoty dosaženého stavu. Jednotlivé prostory/ prostranství studenti nově zorganizují intervencemi, u nichž se počítá s pomíjivostí ať už časovou, nebo materiální. Projekt vedou Nicol Gale a Svatopluk Sládeček, aktivně se do něj zapojují členové Katedry muzikologie a Katedry hudební výchovy UPOL.

V několika skupinách studenti pracují s lokalitami proluky v Denisově ulici (MUO),  s nádvořími  Zbrojnice (dnešní univerzitní knihovny) a Konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého.  Perforací letité dřevěné ohrady v blízkosti hostujícího Muzea umění nabídnou studenti novou perspektivu budoucí stavební parcely SEFO, současně poskytnou prostor pro intervenci audiovizuálního uměleckého vstupu.  Frekventované nádvoří univerzitní knihovny pod rukama mladých architektů oživuje nová forma nabourávající tereziánský řád bývalých kasáren. U poslední lokality, v areálu Uměleckého centra UPOL, jdou autoři vstříc vůli po očistě prostoru.  Stávající umělecká výzdoba nádvoří popisně a do značné míry banálně tematizuje vesmírné univerzum. Vzdaluje se pojetí universa, jak jej vnímají střídající se generace studentů, zabírá a zastiňuje prostor pro jeho aktuální reflexe. Cílem krátkodobé intervence je poukázat na důležitost variability veřejných prostranství, v tomto případě cíleně vyzývajících k svobodné kreativní tvorbě studentů a pedagogů uměleckých a uměnovědných kateder sdílejících budovu bývalého jezuitského konviktu.

Studentské práce postupným tříděním, zráním a cizelováním dostávají v projektech finální tvar, jehož reálnou podobu v rámci jarního workshopu a během celého Trienále zažijí jak jeho cílení účastníci, tak náhodní pozorovatelé. Vytváříme živý veřejný prostor pro tvůrce i příjemce – tvůrce experimentuje, dělá příjemce angažovaným. 

Kurátorka: Martina Mertová