Ke slávě a chvále

Stálá expozice
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pohled na gotické madony ve výstavě
Gotické madony krásného slohu v Novém sklepení
Tisíc let duchovní kultury na Moravě

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno roku 1998 jako společný projekt římskokatolické církve a českého státu s cílem usta­vit profesionální odbornou institu­ci, která bude zkoumat, uchovávat a prezentovat památky duchovní výtvarné kultury církevního původu z historického území olomoucké arcidiecéze. Na základě této do­hody byla v krátké době rozvinuta široká spolupráce mezi Arcibis­kupstvím olomouckým a také Me­tropolitní kapitulou u sv. Václava v Olomouci, které poskytly novému muzeu historickou budovu olo­mouckého kapitulního děkanství, a Muzeem umění Olomouc, které převzalo péči o památkovou re­konstrukci objektu a odbornou správu. Po náročné rekonstrukci bylo muzeum 1. června 2006 slav­nostně otevřeno veřejnosti.

Vznik Arcidiecézního muzea vý­znamně souvisí s historickou návštěvou Jana Pavla II. v Olomouci v roce 1995, kdy papež opakova­ně vyzýval k jeho založení. K myšlence arcidiecézního muzea vede nejen kontinuita duchovní tradi­ce, sahající až k velkomoravské­mu období, ale také nepřerušená linie uměleckého sběratelství a osvícené podpory výtvarné kultury ze strany olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Umístění muzea v okrsku bývalého úděl­ného olomouckého Přemyslov­ského hradu na Svatováclavském návrší plně odpovídá jak dějin­nému významu, tak duchovní­mu charakteru místa, které je už od roku 1141 sídlem biskupského kostela moravských metropolitů. I díky této skutečnosti bylo v roce 2015 Arcidiecézní muzeum Olo­mouc oceněno prestižním ozna­čením „European Heritage Label“, kterým se zařadilo mezi památky odkazující k historickým i du­chovním kořenům Evropy.

V současné době muzeum na­bízí návštěvníkům dvě stálé ex­pozice i bohatý výstavní, kulturní a osvětový program. Výběr toho nejhodnotnějšího a nejvýznamněj­šího z dochovaného uměleckého bohatství olomoucké arcidiecéze muzeum představuje ve stálé ex­pozici „Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě“. His­torii areálu muzea i jeho nejbližší­ho okolí od nejstaršího pravěkého osídlení až po současnost se věnuje druhá stálá expozice „Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí.“

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno roku 1998 jako společný projekt římskokatolické církve a českého státu s cílem usta­vit profesionální odbornou institu­ci, která bude zkoumat, uchovávat a prezentovat památky duchovní výtvarné kultury církevního původu z historického území olomoucké arcidiecéze. Na základě této do­hody byla v krátké době rozvinuta široká spolupráce mezi Arcibis­kupstvím olomouckým a také Me­tropolitní kapitulou u sv. Václava v Olomouci, které poskytly novému muzeu historickou budovu olo­mouckého kapitulního děkanství, a Muzeem umění Olomouc, které převzalo péči o památkovou re­konstrukci objektu a odbornou správu. Po náročné rekonstrukci bylo muzeum 1. června 2006 slav­nostně otevřeno veřejnosti.

Vznik Arcidiecézního muzea vý­znamně souvisí s historickou návštěvou Jana Pavla II. v Olomouci v roce 1995, kdy papež opakova­ně vyzýval k jeho založení. K myšlence arcidiecézního muzea vede nejen kontinuita duchovní tradi­ce, sahající až k velkomoravské­mu období, ale také nepřerušená linie uměleckého sběratelství a osvícené podpory výtvarné kultury ze strany olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Umístění muzea v okrsku bývalého úděl­ného olomouckého Přemyslov­ského hradu na Svatováclavském návrší plně odpovídá jak dějin­nému významu, tak duchovní­mu charakteru místa, které je už od roku 1141 sídlem biskupského kostela moravských metropolitů. I díky této skutečnosti bylo v roce 2015 Arcidiecézní muzeum Olo­mouc oceněno prestižním ozna­čením „European Heritage Label“, kterým se zařadilo mezi památky odkazující k historickým i du­chovním kořenům Evropy.

V současné době muzeum na­bízí návštěvníkům dvě stálé ex­pozice i bohatý výstavní, kulturní a osvětový program. Výběr toho nejhodnotnějšího a nejvýznamněj­šího z dochovaného uměleckého bohatství olomoucké arcidiecéze muzeum představuje ve stálé ex­pozici „Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě“. His­torii areálu muzea i jeho nejbližší­ho okolí od nejstaršího pravěkého osídlení až po současnost se věnuje druhá stálá expozice „Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí.“

VSTUPenky

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od 1. října do 31. března uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM, MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

VSTUPenky

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od 1. října do 31. března uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM, MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Expoziční okruhy:

Stálá expozice je umístěná v repre­zentativních prostorách bývalé rezidence olomouckých kapitulních děkanů. Obsahuje výběr více než dvou set exponátů napříč uměleckými druhy, které jsou svým vznikem či proveniencí spjaty s olomouckou arcidiecézí. Instalace v chronologickém sledu postihuje dobu od středověku až po doznívání barokní kultury na Moravě. Samostatná pozornost je věnována sběratelství a umě­leckému mecenátu olomouckých biskupů a arcibiskupů, významu olomoucké kapituly i nejcen­nějším liturgickým předmětům z drahých kovů a textilu. Nedílnou součástí prohlídkové trasy je také románský palác biskupa Jindřich Zdíka a gotická křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele.

Monstrance Zlaté Slunce Moravy
Monstrance Zlaté slunce Moravy, kolem 1650

KOČÁROVNA

Expozici Arcidiecézního muzea otevírá v prostoru bývalé kočáro­vé remízy kapitulního děkanství téma velkolepých barokních triumfálních vjezdů olomouc­kých biskupů a arcibiskupů
do města. Jejich nejhonosnější připomínkou je vystavený ce­remoniální vůz olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (1745–1758).

KLENOTNICE I

V trezorové místnosti je představen výběr nejcennějších uměleckořemeslných děl z drahých kovů z olomoucké arcidiecéze, časově pokrývající slohová období gotiky, renesance a baroka.

ROMÁNSKÉ A RANĚ GOTICKÉ UMĚNÍ

Pohled do Zdíkova paláce
Románský Zdíkův palác z 12. století

Osou expozice je osobnost olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1126 –1150) a široké spektrum uměleckých aktivit, které ovlivnil. Výběr dalších sochařských památek z Velehradu a olomoucké katedrály dokumentuje počátky a šíření gotického slohu na Moravě.

UMĚNÍ VRCHOLNÉ A POZDNÍ GOTIKY

Období 14. a počátku 15. sto­letí je zastoupeno mimořádně kvalitními pracemi, které se zaměřují zejména na jedinečné ukázky sochařství krásného slohu. Slohovou fázi pozdní gotiky a rané renesance před­stavují převážně sochařská díla, dokládající časný vliv nizozemského realismu.

KLENOTNICE II

Druhá klenotnice Arcidiecézního muzea představuje liturgické předměty a oděvy používané v rámci křesťanské bohoslužby. Vedle nesporných uměleckých kvalit a historické hodnoty vystavených děl je naše pozornost zaměřena zejména na jejich symbolický význam a liturgickou funkci.

Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Sebastiano del Piombo: Madona s rouškou. Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc
Sebastiano del Piombo: Madona s rouškou. Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc
Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Sebastiano del Piombo: Madona s rouškou. Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc
Sebastiano del Piombo: Madona s rouškou. Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc

OBRAZÁRNA OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ

Počátky soustavného uměleckého sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů spadají do druhé poloviny 17. století. Část jejich obrazárny představuje nejvýznamnější díla italského, nizozemského a středoevropského původu.

KABINET SLONOVINY

Početná sbírka uměleckých předmětů ze slonoviny byla shromážděna olomouckým arci­biskupem Leopoldem Prečanem (1923 –1947). Vedle francouz­ských a německých prací z 19. století a bohatého souboru orientálních řezeb zde jsou za­stoupena i evropská středověká, renesanční a barokní díla.

UMĚLECKÝ MECENÁT OLOMOUCKÝCH KANOVNÍKŮ

Olomoucká kapitula sv. Václava založená biskupem Jindřichem Zdíkem roku 1141 patří mezi nej­starší kapituly na Moravě. Formou svého kulturního a uměleckého mecenátu se kanovníci nijak ne­lišili od světské aristokracie. Mezi jejich významné kulturní aktivity patřilo sběratelství a mecenášství sakrálního umění.

UMĚNÍ BAROKA

Uměleckou a kulturní aktivitu v duchovenském prostředí Moravy 17. a 18. století spolu­utvářely vlivy Itálie, Podunají, sousedních Čech i Slezska. Expozice barokního umění umístěná v jižním křídle ně­kdejšího kapitulního děkanství přibližuje specifický charakter olomouckého baroka.

HUDBA V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI 

Expozice představuje některé významné osobnosti hudební kultury spjaté se dvorem olomouckých biskupů a arcibiskupů.

OBRAZÁRNA OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ

Počátky soustavného uměleckého sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů spadají do druhé poloviny 17. století. Část jejich obrazárny představuje nejvýznamnější díla italského, nizozemského a středoevropského původu.

KABINET SLONOVINY

Početná sbírka uměleckých předmětů ze slonoviny byla shromážděna olomouckým arci­biskupem Leopoldem Prečanem (1923 –1947). Vedle francouz­ských a německých prací z 19. století a bohatého souboru orientálních řezeb zde jsou za­stoupena i evropská středověká, renesanční a barokní díla.

UMĚLECKÝ MECENÁT OLOMOUCKÝCH KANOVNÍKŮ

Olomoucká kapitula sv. Václava založená biskupem Jindřichem Zdíkem roku 1141 patří mezi nej­starší kapituly na Moravě. Formou svého kulturního a uměleckého mecenátu se kanovníci nijak ne­lišili od světské aristokracie. Mezi jejich významné kulturní aktivity patřilo sběratelství a mecenášství sakrálního umění.

UMĚNÍ BAROKA

Uměleckou a kulturní aktivitu v duchovenském prostředí Moravy 17. a 18. století spolu­utvářely vlivy Itálie, Podunají, sousedních Čech i Slezska. Expozice barokního umění umístěná v jižním křídle ně­kdejšího kapitulního děkanství přibližuje specifický charakter olomouckého baroka.

HUDBA V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI 

Expozice představuje některé významné osobnosti hudební kultury spjaté se dvorem olomouckých biskupů a arcibiskupů.


realizační tým

  • SCÉNÁŘ A LIBRETO | Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová, Helena Zápalková
  • ODBORNÍ KONZULTANTI | Ladislav Daniel, Ivo Hlobil, Milan Togner, Pavel Zatloukal
  • KURÁTOŘI EXPOZICE | Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová, Helena Zápalková
  • SPOLUPRÁCE | Simona Jemelková, Martina Potůčková, Tomáš Lampar, Leoš Mlčák, Marta Perůtková
  • ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | HŠH architekti 
  • GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
  • RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE | Romana Balcarová, Renata Bartoňová, Tatjana Bayerová, Petr Berger, Tomáš Berger, Vlastimil Berger, Alena Bergerová, Šárka Bergerová, Lukáš Bureš, Magdalena Černá, Marie Dočekalová, Petr Douda, Marie Foltýnová, Věra Frömlová, Katarína Gregorová, Mojmír Hamsík, Radana Hamsíková, Ivan Houska, Zdeněk Juppe, Ludmila Kaprasová, Marie Karenová, Radomil Klouza, Hana Kohlová, Miloslav Kubík, Jiří Látal, Vendula Látalová, Zdeňka Němcová, Václav Němec, Alois Póč, Dalibor Sedlák, Radomír Surma, Anna Svetková, František Sysel, Andrej Šumbera, Miroslava Trizuljaková, Václav Vondráček, Ladislav Vyskočil, Ladislav Werkmann, Radka Zahradníková, Ondřej Žák
  • INSTALACE | Jan Kutra, Tomáš Lampar, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák

Zapůjčitelé:

Arcibiskupství olomoucké, Benediktinské opatství Rajhrad, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Město Miroslav, Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum města Brna, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Olomouci, Obec Lutín, Římskokatolická duchovní správa u kostela Panny Marie Sněžné Olomouc, římskokatolické farnosti: Boršice u Buchlovic, Březová nad Svitavou, Dobromilice, Dolany u Olomouce, Hněvotín, Hnojice, Hodslavice, Cholina, Jesenec, Jevíčko, Kopřivnice, Kostelec na Hané, sv. Mořice Kroměříž, Křenovice u Slavkova, Litovel, Mohelnice, Moravičany, Moravská Huzová, sv. Michala Olomouc, sv. Mořice Olomouc, sv. Václava Olomouc, Ostrava-Zábřeh, Přemyslovice, Povýšení sv. Kříže Prostějov, Rajnochovice, Rokytnice u Přerova, Slatinice u Olomouce, Staré Město pod Sněžníkem, Štěpánov u Olomouce, Šternberk, Tovačov, Uničov, Úsov, Velehrad, Zábřeh, Slezské zemské muzeum v Opavě, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Vlastivědné muzeum v Olomouci a soukromí sběratelé.

Logo EUROPEAN HERITAGE LABEL

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC JE DRŽITELEM TITULU EVROPSKÉ DĚDICTVÍ – EUROPEAN HERITAGE LABEL