18 08 2014
13. 2. — 11. 5. 2014

Gotické Madony na lvu | Splendor et Virtus Reginae Coeli

13. 2. — 11. 5. 2014
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Mezinárodní výstavní projekt s názvem Gotické Madony na lvu představuje pro Muzeum umění Olomouc nejdůležitější kulturní počin v oblasti starého umění plánovaný na rok 2014. Výstava se bude věnovat pozoruhodnému fenoménu evropského vrcholně gotického sochařství, kterým je zobrazení Panny Marie stojící na lvu. Tento unikátní motiv, který se poprvé objevil kolem poloviny 14. století, představuje v duchu středověké symboliky vítězství nad zlem a hříchem a zobrazení Madony na lvu je v tomto smyslu třeba chápat jako předchůdce pozdějších vyobrazení Panny Marie stojící na hadovi či na půlměsíci, která se užívala až do doby baroka. Nejvíc Madon stojících na lvu se zachovalo ve Slezsku a v Pomoří. Pro evropské dějiny výtvarného umění jde o jev natolik významný, že dokonce vedl k pojmenování dané varianty měkkého stylu 14. století „Sloh madon na lvu“ (Löwenmadonnenstil). Připravovaný výstavní projekt je unikátní v několika ohledech – vůbec poprvé v historii budou pohromadě vystaveny sochy představující Madonu na lvu, dochované na území dnešního Polska, Německa, Rakouska i Francie. Jako zcela zásadní se v této souvislosti jeví nedávno objevená Klosterneuburská madona na lvu (Národní galerie v Praze), identifikovaná předním českým medievistou a autorem výstavy prof. PhDr. Ivo Hlobilem, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) jako dílo Mistra Michelské madony z doby kolem roku 1345, která s velkou pravděpodobností dokládá český původ tohoto fenoménu, který snad vznikl díky iniciativě samotného císaře Karla IV. Předpokládáme, že unikátní společná výstava Klosterneburské madony společně s ikonograficky a stylově komparovatelnými sochami slezsko-pruského a salzburského okruhu otevře cestu k dalšímu bádání a pomůže rozšířit dosavadní poznatky o evropském sochařství 14. století. Součástí výstavy bude repríza v Rakousku (Bergbau- und Gotikmuseum Leogang), která proběhne v termínu 5. 6. – 31. 8. 2014. K výstavě bude vydán dvojjazyčný česko-německý katalog, zpracovaný předními evropskými odborníky.