TISKOVÁ ZPRÁVA | 16. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA | 16. 1. 2019

Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE  14. 2. – 19. 5. 2019

První letošní výstava v Arcidiecézním muzeu představí obrazový soubor čtrnácti zastavení křížové cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě. Namaloval je v roce 1759 vídeňský malíř Johann Wenzel Bergl (1719–1789), rodák ze Dvora Králové. Ten je svou pozoruhodnou tvorbou spjat nejen s Rakouskem, ale částečně také s Moravou a rodnými východními Čechami, kam ze svého vídeňského ateliéru dodal hned tři obrazové soubory křížových cest. Výstava náleží do dramaturgické řady tzv. restaurátorských výstav, které si kladou za cíl představovat veřejnosti významná díla zejména staršího umění, která prošla aktuální obnovou. Restaurování křížové cesty z orlického kostela rehabilitovalo mimořádně expresivní rukopis malíře i výraznou barevnost. Díky výstavě bude veřejnost možnost spatřit poprvé v úplnosti nejen soubor všech čtrnácti velkoformátových obrazů, ale také náročnou práci odborníků, kteří se na obnově tohoto jedinečného díla podíleli.

Miroslav Šnajdr st. | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE | 28. 2. – 2. 6. 2019

Dílo Miroslava Šnajdra je nosnou součástí významných výstavních projektů a zdobí většinu předních soukromých i veřejných uměleckých sbírek, Muzeum umění Olomouc nevyjímajíce. Šnajdrovo malířské a kreslířské dílo se utvářelo už od počátku 60. let v kontextu s českou informelní malbou. Dvojdomost jeho uměleckého talentu (profesionálně působil jako hornista Moravské filharmonie v Olomouci) obohacuje jeho výtvarnou tvorbu o hudební cítění. Jedním z jeho hlavních inspiračních zdrojů je také spontánní svět dětí s jeho výtvarnými projevy. Odtud pramení kresebný charakter některých jeho pláten korespondující s tvorbou Georgese Dubuffeta a Cy Twomblyho. Celou jeho tvorbu také provází intenzívní zájem o vrcholná díla světového malířství, která glosuje osobitými malířskými parafrázemi.

Paralelní  avantgarda | Pécsi Mühely 1968–1980
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, SABINET  28. 2. – 2. 6. 2019

Komunistické Maďarsko 70. a 80. let zrodilo skupinu neo-avantgardních umělců – Pécsi Mühely, která pracovala na revizi maďarských konstruktivistických a avantgardních tradic. Využívala k tomu metody a postupy performativního umění a za pomocí fotografie a dynamického obrazu se pokoušela o vytvoření nového komunikačního a vizuálního jazyka. Výsledek její práce si budou moci už od února prohlédnout návštěvníci Muzea moderního umění.

Václav Cigler | Kresba
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ | 21. 3. – 23. 6. 2019

Jaro zahájí Muzeum umění mimořádným projektem, který se poprvé v jeho historii dotkne všech jeho budov, a to výstavou děl výtvarníka Václava Cíglera ve spolupráci s architektem Michalem Motyčkou. Muzeum moderního umění představí v Trojlodí komplexně Cíglerovu kresbu, a to včetně jeho básní a návrhů skleněných děl. Ty pak jako intervence do stálých expozic doplní obě arcidiecézní muzea, tedy v Olomouci i  Kroměříži. Jejich společným jmenovatelem bude světlo a sklo. Motiv a princip hledaný a objevovaný umělci a silně reflektovaný architekturou, filozofií a literaturou.

Sousedé v knize | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET | 20. 6. – ŘÍJEN 2019

Výstava představí vývoj české a německé knihy od počátku 20. století, kdy se v ní odráží umělecké směry secese, symbolismus, dekadence a později expresionismus a kubismus. Hlavní kapitolou je období meziválečné avantgardy – funkcionalisticky orientované knižní úpravy, konstruktivistická typografie, užití fotografie a fotomontáže na knižních obálkách i knižní úpravy v duchu poetismu a surrealismu. Výstava se zaměří na specifika české a německé knižní tvorby, jak se v sousedních zemích navzájem ovlivňovala a v čem se naopak odlišovala.

Architekt Petr Brauner
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE | 20. 6. – ZÁŘÍ 2019

Pavilon A na výstavišti Flóra, věžový dům s vodojemem, krematorium v Šumperku či rekonstrukce a nástavba olomoucké teplárny – to vše je dílem architekta Petra Braunera. S velkým citem pro estetiku staveb, vycházejícím z brněnského školení, dokázal navázat na meziválečnou tradici a obohatit tvář moravských měst o řadu kvalitních realizací. Braunerovy stavby, které připomene výstava Muzea umění, utvářejí pomyslný vrchol architektonické tvorby normalizačních let v Olomouci, obdobně jako stavby jeho profesních kolegů Tomáše Černouška či Václava Capouška.

Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ | 13. 6. – 29. 9. 2019

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu. Výstavy v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu Olomouc jsou výsledkem čtyřletého výzkumu a společně s dvěma monografiemi splácí část obrovského dluhu, který současníci k této významné osobnosti mají.

Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz – dvě části jednoho celku
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ | 18. 7. – 6. 10. 2019

Tapiserie je po staletí formou umění, která kombinuje krásu s praktičností a nesmrtelnými příběhy, osobnostmi a historickými událostmi. V tapiseriích se spojuje výtvarné umění s klasickým textilním řemeslem, ovšem vždy byly považovány spíše za monumentální umění a podle toho rovněž hodnoceny. Obsahem výstavy budou především tapiserie vyrobené na základě děl předních českých autorů, ve vybraných případech je doplní jejich výtvarné předlohy a návrhy. Projekt připomene obě místa, kde se tapiserie v českých zemích dodnes vytvářejí, tedy manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).

Jan & Jan | Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, GALERIE | 17. 10. 2019 – LEDEN 2020

Letos si připomeneme výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého a příští rok 400 let od zavraždění Jana Sarkandera. Dvě výročí, dva Janové, dvě téměř identické legendy. Výstava Muzea umění Olomouc se zaměří na jejich posmrtné životy a představí, jak byli Jan Nepomucký a Jan Sarkander projektováni ve výtvarném umění. 

Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, TROJLODÍ, KABINET, SALON | 7. 11. 2019 – LEDEN 2020

Profilovou výstavou sbírky volné grafiky pokračujeme v představování jednotlivých sbírkových fondů Muzea umění Olomouc, z nichž ten grafický je jedním z nejobsáhlejších. Výstava je rozdělena na dvě samostatné části – početně méně zastoupenou, kvalitativně však výjimečnou kolekci z období od 15. do 19. století, a fond 20. a 21. století, reprezentující zásadní proměny vizuální kultury moderní doby. Odlišné zaměření, charakter i způsob zacházení s oběma celky se odráží v jejich vzájemné interakci i v samotné instalaci. Vybraný soubor děl reflektuje technická specifika, tvůrčí, funkční i tematické bohatství tohoto „zvláštního“ typu obrazu od středověku po současnost. Výstavu doprovází katalog.

Listopad 1989 v Olomouci
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, GALERIE | LISTOPAD 2019 – LEDEN 2020 

Třicáté výročí Sametové revoluce připomene Muzeum umění výstavou dobových fotografií a dokumentů ze svých sbírek i snímky zapůjčenými přímo od autorů: Vladislava Galgonka, Petra Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka Sodomy či Luďka Peřiny. Návštěvníci tak budou moci „ochutnat“ atmosféru zlomových okamžiků roku 1989 především v Olomouci.

Oltář z Lubiny | Restaurování 2014–2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, GALERIE | 14. 11. 2019 – ÚNOR 2020

Oltář z Lubiny patří k významným památkám pozdně gotického malířství přelomu 15. a 16. století. Malba představující cyklus Radostí a Bolestí Panny Marie je dílem dvou autorů, z nichž každý vytvořil jednu stranu oltáře. Po požárech a následných přemalbách byla oltářní křídla natolik poškozena, že teprve náročný restaurátorský zásah jim navrátil jejich původní podobu a umožnil jejich vystavení ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc.

Informace o největším výstavním projektu + informace o návštěvnosti najdete v příloze