Architektura a péče

Eliška Bártová, Na okraji 2
Integrální částí současné kultury a tedy i Trienále SEFO 2024 je architektura a urbanismus. S ohledem na zvolené téma se tyto kategorie stávají jedním z hlavních nositelů jeho obsahu. Název MOMENTY odkazuje ke třem klíčovým slovům MONUMENT – DOKUMENT – MOCKUMENT, jež se staly hlavní osnovou zadání pro pět ateliérů z trojice architektonických učilišť.

Město Olomouc funguje jako případová studie, v níž pozornost obracíme k monumentu v nejširším slova smyslu – zkoumáme nejen památky, ale plochy a objekty chráněné, pře-chráněné i takové, kterým ochrana chybí, objekty hmotné i nehmotné, které symbolizují stěžejní památkové a kulturní hodnoty města. Pozorujeme, jak se v minulosti a dnes proměňuje paradigma nazírání na ně. Snažíme se se zodpovědnou prozíravostí navrhnout takové zásahy, které hodnoty posílí, nebo alespoň neumenší.

Zajímá nás váha a význam slova péče. Vyvazujeme ho z tradičního sousloví „památkové péče“ a hledáme a navrhujeme alternativy – péči komplexní, kritickou, jakou vlastně? Klademe si otázky.  Důkladně analyzujeme území počínaje centrem – městskou památkovou rezervací s jejím ochranným pásmem -, přes věnec sídlišť a průmyslových zón až do volné krajiny, v Olomouci vzácně protkané nejen řekami, ale také historickou stopu barokních cest a fortové pevnosti. Pozorujeme nezdravou setrvačnost záborů úrodné půdy, stereotypnost úvah o budoucím rozvoji ploch pro bydlení i výrobu, za hranou chráněného opomíjené kulturní dědictví, okraje bez infrastruktury konzervující velké plochy vágního terénu. Ten si, jak zjišťujeme, žije svým životem.

Povolený experiment a hravá vrstva mockumentu nás nezbavují zodpovědnosti. S vážností si klademe otázky, jaké monumenty – v nejširším slova smyslu – zůstanou po nás, co chceme promítnout do budoucí paměti města.


Načítání obsahu…