Publikace

Průvodce Trienále SEFO 2024

Martina Mertová – Jakub Frank – Martin Fišr (eds.), Momenty.Trienále SEFO 2024. Průvodce / Moments. SEFO Triennial 2024. Guide, Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, 27. 6. – 29. 12. 2024, Olomouc 2024

Průvodce Trienále SEFO 2024

Martina Mertová – Jakub Frank – Martin Fišr (eds.), Momenty.Trienále SEFO 2024. Průvodce / Moments. SEFO Triennial 2024. Guide, Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, 27. 6. – 29. 12. 2024, Olomouc 2024

Sborník Trienále SEFO 2024

Barbora Kundračíková (ed.), Momenty universa. Trienále SEFO 2024. Sborník

Druhou ze dvou publikací doprovázejících Trienále SEFO 2024 připravujeme na podzim 2024.

Sborník Trienále SEFO 2024

Barbora Kundračíková (ed.), Momenty universa. Trienále SEFO 2024. Sborník

Druhou ze dvou publikací doprovázejících Trienále SEFO 2024 připravujeme na podzim 2024.


Trienále současného středoevropského umění je výsledkem dlouhodobých snah Muzea umění Olomouc obsáhnout geograficky, kulturně i významově nestálý středoevropský prostor. Je součástí programu Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) a doplňuje spektrum činností, které krom moderních a současných progresivních forem vizuálního umění reflektují také jeho jiné formy, obecný socio-historický a politický kontext. Trienále je tematicky zaměřené, komunitní a partnerské. Na jeho přípravě se podílí instituce místní, i zahraniční. Jeho první edice uvedená v pandemickém roce 2021, nesla název Universum, ta aktuální se jmenuje Momenty. Právě na tomto půdoryse, mezi obecným, komplexním a abstraktním na straně jedné, a konkrétním, jednotlivým a reálném na té druhé se pohybuje také READER, sdružující statě a úvahy výsadních osobností soudobého diskurzu. Mimo jiné mezi ně patří Iaroslava Boubnova, Octavian Esanu, Tomáš Glanc, Monika Mitášová, Vera Mlechevska, Alva Noe, Jorge Otero-Pailos, Andreas Weber či Mechtilde Wiedrich. Zařazeny jsou také autorské projekty Ádama Alberta, Nikolause Gansterera, Ilony Nemeth či Tobiase Putriha.

Trienále se soustředí na poznávání světa a způsoby, jimiž se k němu vztahujeme. Umění chápe jako výraz úsilí mysli, a umělecké dílo, projekt či záměr jako základní nástroj lidské kreativity. Zajímá jej problém systému, který lze obecně chápat dvojím způsobem: Jako ideální řád, který objevujeme, estetickou cestou napodobujeme a rozvíjíme. Nebo jako uměle vytvářený konstrukt, který pravdou nazýváme často jen z vlastní pohodlnosti. Faktem je, že každý své vlastní universum projektujeme, málokdo z nás je ale umí a chce sdílet. Muzeum dělá totéž, jen ve větším a s objektivizující aspirací. Ambicí trienále není svět změnit, ale věnovat mu svou pozornost. Nechce být angažované, ale podnětné. Umění nechápe jako autonomní, ani jako služebné, ale jako schopné tvořit svět. S trienále jsou spojeny také nové výzkumné projekty instituce, workshopy a konference.  Současný stav nám slouží jako východisko uvažování o možnostech veřejné kulturní instituce v nové době, ve světě, který prochází intenzivní rekonstrukcí. A tuto snahu zosobňuje také READER.

Publikace projektu Trienále SEFO 2024 / Olomouc 1190-2020 vznikly na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Publikace byly financovány z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) Ministerstva kultury ČR v rámci projektu „Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost“ (DH23P03OVV018).