AKTUALITA | 22. 3. 2019 Muzeum umění Olomouc odmítá, že by se dopustilo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, jak se to tvrdí ve zprávě ČTK z 22. 3. 2019.

AKTUALITA | 22. 3. 2019 

Muzeum umění Olomouc  odmítá, že by se dopustilo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, jak se to tvrdí ve zprávě ČTK z 22. 3. 2019. Za tímto účelem jsme podali proti kontrolním zjištěním Ministerstva kultury ČR námitky, které však ministerstvo zamítlo, aniž zohlednilo argumenty muzea, které své kroky doložilo e-mailovými pokyny z odpovědných odborů Ministerstva kultury. Muzeum má nyní za úkol připravit nápravná opatření k auditu a na tom v současné době pracuje. 

Muzeum umění Olomouc na příkaz ministra kultury Antonína Staňka před několika měsíci zahájilo práce na nové architektonické soutěži. Není to tedy tak, jak to v některých médiích mylně zaznívá, že Muzeum umění soutěž nechce. Nadto je nezbytné upozornit, že vláda se zabývala projektem SEFO v intencích současného projektu a v této, aktuální podobě, vzala na vědomí jeho financování. Nový projekt bude znamenat časové zdržení a prodražení celého projektu.

Česká komora architektů, která ze zákona pořádá architektonické soutěže, ve svém prohlášení z 22. 3. 2019 uvedla, že pokud by Muzeum umění trvalo na vyhlášení soutěže, musela by z ní komora vyloučit návrh architekta Jana Šépky, protože by měl před ostatními konkurenční výhodu. Pokud by jej však vyloučila, architekt Šépka již deklaroval, že by soutěž napadl kvůli diskriminaci své osoby. Tuto patovou situaci je možné řešit jedině společným jednáním Ministerstva kultury ČR, Muzea umění Olomouc, České komory architektů a architektem Janem Šépkou.

Ministerstvo kultury o této komplikované situaci ví, ale tlačí Muzeum umění do kouta. Abychom mohli skutečně zorganizovat architektonickou soutěž, měly by všechny kroky probíhat společně, nikoli izolovaně. Muzeum umění Olomouc je stále otevřené jakékoliv diskusi, ale potřebuje k ní partnera. Ovšem nynější způsob komunikace ministra kultury Antonína Staňka s Muzeem umění Olomouc ohledně projektu SEFO názorně ukazuje pondělní panelová diskuse v Národní galerii – pořádající ministerstvo zástupce muzea nepozvalo, a když na závěr debaty ředitel Muzea umění Michal Soukup z publika požádal o slovo, byl striktně odmítnut. Navíc zástupce České komory architektů pozvalo až na přímý nátlak vedení komory.

Vyjádření k údajnému porušení zákona ze strany MUO

Citace ČTK: „Kontroloři (…) objevili v dokumentaci návrh smlouvy architekta Michala Zborwitze na studii SEFO, který byl datován týden předtím. Veřejná zakázka, která pak byla vyhlášena, beze zbytku kopíruje tento návrh včetně finančních limitů. Následující týden 23. července muzeum podepsalo s architektem Zborwitzem smlouvu na studii SEFO,“ řekl Leixner. 

Odpověď MUO: Jedná se o názor auditorů MK ČR. Podle stanoviska MUO jsme dostatečně vyargumentovali odůvodnění našich postupů. MUO na toto výběrové řízení mělo uzavřenu smlouvu se společností PIIS, s.r.o, která ve všech svých krocích postupovala dle tehdy platné legislativy i zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. Předmětem smlouvy bylo provedení organizace a zajištění výběrových řízení. Zmiňovaný návrh smlouvy s architektem Sborwitzem byl z jeho strany nezávaznou a předběžnou nabídkou – formou návrhu smlouvy. Dokument měl sloužit k ověření rozsahu díla a vyčíslení nabídkové ceny této zakázky. Rozhodně to však nebyl pro firmu PIIS a muzeum závazný dokument a nevyplývala z něj žádná finanční plnění. Toto vysvětlení však nebylo v závěrečné zprávě auditu zohledněno. 

Citace ČTK: Podle Leixnera muzeum porušilo zákon ještě znovu v roce 2017, když uveřejnilo výzvu na aktualizaci zakázky; architekt ji podle MK dodal den po zveřejnění a čtyři dny po zveřejnění byla smlouva o dílo podepsána. „To je opět nestandardní situace,“ řekl Leixner. 

Odpověď MUO: Muzeum umění přistoupilo k zadání aktualizace vlastní studie arch. Sborwitze z roku 2009 (potřeba aktualizace studie mj. vyplynula z jednání s představiteli MK ČR nad přípravou projektu SEFO pro připravovaný nový dotační titul) na základě institutu jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Učinilo tak přirozeně z důvodu ochrany práv duševního vlastnictví, protože se jednalo o zakázku na aktualizaci Sborwitzovy starší studie.