MEZI ENVIRONMENTEM A PŘÍRODNÍ KATASTROFOU / Problémy konzervace a restaurování v kontextu současného umění

19 04 2024
Online
Kolokvium
ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr
ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr

Středoevropské fórum Olomouc a Národní galerie v Praze zvou u příležitosti výstavy ELEVACE. Zděnek Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr. k účasti na mezinárodním kolokviu věnovaném uchovávání a prezentaci děl z kontextu současného umění. Setkání je určeno odborníkům z praxe, restaurátorům, konzervátorům, kurátorům a historikům umění či antropologům specializujícím se právě na oblast současného umění, problematické materiály a efemérní umělecké formy. Má však přirozenou historickou dimenzi – otázku uchovávání, rekonstrukce či prezentace uměleckých environmentů totiž samozřejmě nelze omezit na období posledních několika desetiletí. Trendy spojované na straně jedné s materiálním obratem, na té druhé pak s obratem performativním, vzmach poststrukturalistických strategií i stále komplexnější promýšlení vztahů mezi jednotlivými aktéry napříč vědními diskurzy pole dějin umění zobecňují a rozvíjejí způsobem, který má zřejmý a přímý dopad na řadu sociálních praxí či zvyklostí.

Pomyslným mottem setkání je jeden z prvních komplexních environmentů vzniklých ve středoevropském prostoru, Rehabilitační oddělení Dr. Dr., které na přelomu 60. a 70. let 20. století v prostorách svého ateliéru vytvořil český malíř a vizuální umělec, člen neoficiální scény a později profesor Akademie výtvarných umění Zdeněk Beran (1937-2014). Dílo na pomezí instalace, sochařské realizace a abstrahované prostorové malby prošlo třemi dramatickými fázemi s takřka biblickým podtextem: bylo uloženo do hrobu (1994), následně vyjmuto (1997) a reinstalováno v muzejním prostředí (2000/ 2023). Právě symbolická „elevace“, tj. nejen fyzické, ale také významové uchování v aktuálním časoprostoru, imaginaci i mentálních obratech je přitom klíčovou podmínkou existence uměleckého díla.

Vzhledem k významu podobných mezioborových setkání, která nabízejí příležitost dané téma či realizaci nahlížet z více perspektiv, je program rozdělen do dvou etap – první setkání proběhne v online prostředí na platformě Central European Database v dubnu 2024, druhé pak bude zorganizováno s ohledem na získané výsledky a míru synergií. Cílem je vytvořit živou a funkční síť, schopnou reagovat na výzvy, s nimiž se potýkají konkrétní instituce či jednotlivci. Jako model je pro to využit dlouholetý program New Media Museums, zaměřující se na umění novomediální a práci s pokročilými technologiemi.

Vítáme příspěvky jednotlivců i uskupení, s primárním zájmem o oblast současného umění, připravované však s vědomím obecných kategorií teorie i praxe konzervace a restaurování komplexních uměleckých environmentů. Program bude sestávat ze samostatných panelů, organizovaných dle tematického, časového a oborového zaměření, sestavených z příspěvků standardní délky (20 minut). Abstrakty v délce do 500 slov a s krátkou biografií autora/ autorů zasílejte do 30 03 2024 na adresu SEFO@muo.cz. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.