Návštěvní řád MUO

 1. Vstup do všech výstavních prostor Muzea umění Olomouci je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky, pokud není určeno jinak. Pokladny MUO vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu.
 2. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků dozoru a strážných bezpečnostní služby.
 3. Vstupné se řídí platným ceníkem MUO. Informace o výši vstupného je vyvěšena u pokladny.
 4. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv jako kabáty a pláště se odkládá v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku.
 5. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní nebo vpouštět zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé. Výstavní prostory jsou otevřeny denně včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod., mimo pondělí. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na našich webových stránkách, informačních panelech, případně v tisku a dalších médiích.
 6. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí 30 minut před ukončením návštěvní doby.
 7. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit prostory galerie.
 8. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín, přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny.
 9. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Filmování a pořizování kopií dovoleno není. Profesionální filmování a fotografování je povolenou pouze se souhlasem ředitele MUO.
 10. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit nebo používat otevřený oheň.
 11. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 12. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu MUO, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost, bude vyžádána asistence policie ČR.
 13. Návštěvní řád platí pro návštěvníky jakékoliv veřejné akce MUO, např. vernisáž, koncert, přednáška, beseda, divadelní a literární vystoupení.
 14. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně na místě u vedoucího pracovníka dozoru.
 15. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen.

V Olomouci dne 1. 10. 2014