Knihovna

Odborná knihovna Muzea umění se jako samostatný odborný úsek konstituovala po osamostatnění instituce v roce 1990. Z fondu knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byla vytříděna a převedena ta část knihovního fondu, která se týká uměleckohistorické problematiky. Od tohoto okamžiku začala cílevědomá akviziční činnost pracoviště, zaměřená na doplňování základní oborové literatury. Knihovna se rozšiřovala a rozšiřuje neustále formou nákupů, darů, pozůstalostí, převodů z jiných odborných institucí či výměnnou službou.

Po více než dvaceti letech usilovné práce akviziční, organizační, odborné a po několikerém stěhování fondu způsobeném stavebními úpravami dvorního traktu Muzea umění, je dnes knihovna stabilizovaným pracovištěm. Její fondy jsou odborně zpracovány v knihovním programu Verbis. Pokud jde o strukturu fondu, celkem 60 000 svazků je rozděleno na knižní fond, dále na fond katalogů, fond sborníků a ročenek a fond periodik. Velký důraz v akviziční práci je kladen na doplňování řady odborných katalogů. Samostatnou odbornou částí fondu knihovny Muzea umění je sbírkový fond Kniha 20. století, zaměřený na knižní avantgardu 20. a 30. let a částečně na knižní obálky 60. let. Součástí knihovního fondu je rovněž Knihovna O.F. Bablera, významného olomouckého překladatele, básníka a bibliofila. Část fondu je deponována v externím skladu v Olomouci-Hejčíně, do kterého se zajíždí jeden krát za 7-14 dní. Proto je nutná rezervace publikací předem.

Odborná knihovna Muzea umění se jako samostatný odborný úsek konstituovala po osamostatnění instituce v roce 1990. Z fondu knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byla vytříděna a převedena ta část knihovního fondu, která se týká uměleckohistorické problematiky. Od tohoto okamžiku začala cílevědomá akviziční činnost pracoviště, zaměřená na doplňování základní oborové literatury. Knihovna se rozšiřovala a rozšiřuje neustále formou nákupů, darů, pozůstalostí, převodů z jiných odborných institucí či výměnnou službou.

Po více než dvaceti letech usilovné práce akviziční, organizační, odborné a po několikerém stěhování fondu způsobeném stavebními úpravami dvorního traktu Muzea umění, je dnes knihovna stabilizovaným pracovištěm. Její fondy jsou odborně zpracovány v knihovním programu Verbis. Pokud jde o strukturu fondu, celkem 60 000 svazků je rozděleno na knižní fond, dále na fond katalogů, fond sborníků a ročenek a fond periodik. Velký důraz v akviziční práci je kladen na doplňování řady odborných katalogů. Samostatnou odbornou částí fondu knihovny Muzea umění je sbírkový fond Kniha 20. století, zaměřený na knižní avantgardu 20. a 30. let a částečně na knižní obálky 60. let. Součástí knihovního fondu je rovněž Knihovna O.F. Bablera, významného olomouckého překladatele, básníka a bibliofila. Část fondu je deponována v externím skladu v Olomouci-Hejčíně, do kterého se zajíždí jeden krát za 7-14 dní. Proto je nutná rezervace publikací předem.

Součástí knihovny je studovna přístupná veřejnosti přes výstavní sál Trojlodí, která je otevřena badatelům každou středu (až na výjimky – instalace výstav, prázdniny) od 10.00 do 16.00 hodin. Badatelé mají také možnost se objednat kdykoli jindy v pracovní dny po domluvě s pracovníky knihovny. Je nutno zdůraznit, že studium materiálů je výhradně prezenční s možností fotografování či skenování. Ve studovně se badatel může prostřednictvím počítače orientovat v položkách zpracovaného fondu knihovny. Každý čtenář je při své první návštěvě seznámen s knihovním řádem. Studovna má kapacitu maximálně 8 osob.

Kontakt
  • Mgr. Nikolas Proksch, vedoucí oddělení Knihovna MUO | kurátor Bablerovy knihovny
  • T:  585 514 200
  • E:  proksch@muo.cz
Kontakt
  • Mgr. Nikolas Proksch, vedoucí oddělení Knihovna MUO | kurátor Bablerovy knihovny
  • T:  585 514 200
  • E:  proksch@muo.cz