AKTUALITA | 4. 11. 2020 Novou výstavu O městě, krajině, umění sice stále nemůžete navštívit, ale rozsáhla kniha profesora Zatloukala Meditace o městě, krajině, umění, která ji provází je už v našem e-shopu.

AKTUALITA | 4. 11. 2020 

Novou výstavu O městě, krajině, umění | Olomouc 1919-1989 sice stále nemůžete navštívit, ale rozsáhla kniha profesora Zatloukala Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989, která ji provází je už v našem e-shopu.

Člení se do sedmi základních kapitol s řadou podkapitol. „První dvě jsou věnovány meziválečné Olomouci, třetí období protektorátu, zbývající poválečné době,“ prozrazuje její autor Pavel Zatloukal.

Kniha má 544 stran a 700 obrázků a je vůbec prvním pokusem představit to, co se v Olomouci odehrávalo mezi léty 1919 až 1989, navíc na pozadí leckdy velmi dramatického společenského dění. 

„Pokusem, z něhož – jak doufám – čtenáři vyvstanou základní i dílčí problémy, charakteristické pro zdejší kulturu 20. století, její takříkajíc „výšiny i nížiny“. Mám-li být co nejstručnější, pak z urbanistického hlediska z větší části promarněné možnosti velkoryse se po zániku pevnostního věnce vyrovnat se zástavbou předpolí staré Olomouce, z hlediska architektury pouze řídké nadprůměrné výkony, v památkové péči malá schopnost obnovit historické jádro, ve vztahu k přírodě a příměstské krajině opět řada zásadních pochybení. Ale na druhé straně množství pokusů naznačená omezení překročit,“ doplňuje Pavel Zatloukal

Podle něj nese kniha nese dvě motta: „Jedno je ono nietzscheovsko-loosovsko-mannovské „Navzdory,“ jemuž od konce 19. století vděčíme za vše podstatné, co tu máme. To druhé je novozákonní: „Mnozí pak první budou poslední, a poslední první.“ Kniha obě myšlenky do značné míry ilustruje.“

Kniha se zabývá také olomouckou výtvarnou sférou v časovém rozmězí let 1919 – 1989. „Olomoucká výtvarná kultura procházela specifickým vývojem. Alespoň jeden příklad: úměrně tomu, jak v posledních desetiletích minulého století upadaly urbanismus, architektura i památková péče, vytvářela zejména neoficiální výtvarná tvorba od šedesátých let natolik významný fenomén, že si Olomouc v posledku právem vysloužila označení jako třetí nejvýznamnější výtvarné centrum českých zemí vedle Prahy a Brna. Vskutku podivuhodná úměra,“ zamýšlí se Pavel Zatloukal. Více o výstavě i knize se dočtete v aktuálním čísle časopisi Muzeion.